Change the language  


     


Mediální partner


Pravidla pobytu

V zájmu rekreantů ubytovaných před Vámi a po Vás, prosíme vezměte na vědomí, že v den příjezdu je možno se ubytovat nejdříve v 12:00 hod. V den odjezdu je nutno uvolnit chatku nejpozději do 10:00 hodin.

Návštěvníky areálu žádáme aby dodržovali základní pravidla:

 1. dodržovali pořádek v areálu a odpadky odhazovali na místa k tomu určená (odpadkový koš v chatičce, popelnice a koše v areálu).
 2. zachovávali čistotu a hygienu při použití sprch a umýváren, očistit obuv před vstupem do umýváren.
 3. dodržovali zásady hygieny při použití WC (spláchnutí a čistota . . .).
 4. dodržovali ohleduplnost vůči ostatním návštěvníkům při užívání přehrávačů na chatkách i během dne.
 5. dodržovali zásady nočního klidu po 22. hodině.
 6. dodržovali nařízení, že v areálu se nesmí nosit žádné zbraně, střelivo apod.
 7. dodržovali nařízení, že v areálu se nesmí přechovávat a užívat omamné nebo psychotropní látky, jedy, nejde-li o léčiva předepsané lékařem.
 8. pokud mají malé děti či domácí mazlíčky, zajistit dodržování čistoty v chatkách a v celém areálu kempu.
 9. z důvodu proudového omezení zásuvek na chatkách používali na varné konvice a jiné zařízení, které mají větší příkon než 460W zásuvky na sociálním zařízení.
 10. dodržovali bezpečnostní a protipožární řád.


Dále žádáme návštěvníky, aby:

 • nešlapali po ložním prádle v obuvi - 25 Kč poplatek za takto zašpiněné ložní prádlo.
 • Ztráta klíče - 50 Kč poplatek.
 • Rozbité okno chatka - 350 Kč poplatek.
 • nepsali po zdech a postelích - pod pokutou dle velikosti znečištění.
 • nelezli z chatky ven oknem, balkonem apod.
 • neseděli na zábradlí chatek.
 • nevynášeli inventář z chatek a neměnili rozmístění v chatkách.
 • neničili záhony a zeleň v celém areálu kempu.

 

Dále žádáme návštěvníky v poslední den pobytu, aby :

 1. předali chatky do 10. hodiny ráno - pokud se nedohodne jinak.
 2. chatu předávali zametenou, popřípadě vytřenou.
 3. nahlásili veškeré škody, které v době pobytu způsobili.
 4. povlečení a klíče od chaty se odevzdávají vždy na recepci.

 

Ostatní

 • Při použití (pouze vyhrazeného) ohniště se držet bezpečnostními a protipožárními předpisy. Ohniště a jeho okolí řádně uklidit. Je možné si zapůjčit sekeru na přípravu dřeva a opékací vidlice na uzeninu.
 • Parkování vozidel je umožněno v areálu ubytovacího zařízení.
 • Doporučujeme hostům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v chatkách. Ubytovací zařízení ve smyslu ust. § 434 odst. 1 občanského zákoníku neodpovídá za ztrátu či škody na uvedených věcech.
 • Host má právo na reklamaci, jestliže ubytování a služby nebyly poskytnuty v dohodnutém rozsahu, nebo kvalitě. Reklamace hosta musí být uplatněna ihned na místě, aby mohla být uznána a odstraněna.
 • Host má právo v odůvodněných případech ubytování přerušit, nebo úplně zrušit. Zrušení ubytování se řídí stornovacími podmínkami. Ubytovací zařízení má právo zrušit, či přerušit ubytování hostům, pokud hrubě porušují ubytovací podmínky a dobré mravy. Ubytovací podmínky jsou stanoveny v ubytovacím řádu. Ten je viditelně vyvěšen na budově recepce a na každé chatce. V případě zrušení ubytování provozovatelem si vyhrazuje provozovatel právo vyzvat hosta k opuštění areálu ubytovacího zařízení.
 • Provozovatel je povinen předat hostu prostor vyhrazený pro ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání.
 • Provozovat dbá na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů, jakož i odpovídá za technický a hygienický stav ubytovacího zařízení.

 

Stornovací podmínky

 1. Zákazník má právo od smlouvy odstoupit i bez udání důvodu, nejpozději však do 30 dnů před objednaným termínem, výhradně písemnou formou. Jednorázový stornovací poplatek činí 150,- Kč na osobu.
 2. Při úplném nebo částečném zrušení objednaných služeb z důvodu jiného než z vyšší moci, bude objednavateli vyúčtován stornovací poplatek ve výši:
 • 25 % z celkové ceny při zrušení služeb v době od 30. do 15. dnů před jejich počátkem.
 • 50 % z celkové ceny, pokud dojde ke zrušení objednaných služeb v době od 14 dnů do 8 dnů před jejich počátkem. Storno poplatky se čerpají ze zálohy na ubytování.
 • 85 % z celkové ceny, při zrušení objednaných služeb v době od 7 - 1 dne před jejich počátkem. Storno poplatky se čerpají ze zálohy na ubytování.
 • 100 % z ceny objednaných služeb, pokud zákazník objednané služby nevyužije z vlastní vůle, ať již zcela nebo částečně. Storno poplatky se čerpají ze zálohy na ubytování.
 • Pokud si zákazník objedná služby v době kratší než 30 dní před počátkem poskytovaných služeb, platí stejné stornovací podmínky jako v předchozích bodech.


Děkujeme za dodržování tohoto řádu a přejeme vám příjemný pobyt v kempu Želízy.


V celém areálu je signál WIFI